آرشیو احسان امام کاظم

  • خطیب بغدادی درباره رفتار امام در جذب مخالفان خود از راه احسان و گذشت می نویسد: «او بسیار بخشنده و پرگذشت بود. به کسانی که آزردهاش میکردند، کیسهای شامل هزار […] 0

    احسان امام کاظم

    خطیب بغدادی درباره رفتار امام در جذب مخالفان خود از راه احسان و گذشت می نویسد: «او بسیار بخشنده و پرگذشت بود. به کسانی که آزردهاش میکردند، کیسهای شامل هزار […]

    ادامه ...