آرشیو امامان و تلاش برای تکامل

  • روح بلند امامان معصوم (ع) فراتر از بلندای عرش الهی است. امامان در راه پیمودن راه تعالی از همگان گوی سبقت را ربودهاند. به همین خاطر ایشان «همام» یعنی بلند […] 0

    امامان و تلاش برای تکامل

    روح بلند امامان معصوم (ع) فراتر از بلندای عرش الهی است. امامان در راه پیمودن راه تعالی از همگان گوی سبقت را ربودهاند. به همین خاطر ایشان «همام» یعنی بلند […]

    ادامه ...