آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […] 0

  حکومت پلیسی عباسیان زمان امام کاظم

  دوران امامت پیشوای هفتم (ع) مصادف با نخستین مرحلهی استبداد و ستمگری حاکمان عباسی بود. آنان با گذر از مرحلهی نخست که مرحلهی دستیابی به قدرت و تحکیم ارکان آن […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام در ده سال آغاز امامت خود در عصر حکومت منصور دوانیقی، در شدیدترین خفقان و سانسور به سر می برد، دستهای منصور تا آرنج از خون […] 0

  امام کاظم در برابر منصور

  امام کاظم علیه السلام در ده سال آغاز امامت خود در عصر حکومت منصور دوانیقی، در شدیدترین خفقان و سانسور به سر می برد، دستهای منصور تا آرنج از خون […]

  ادامه ...

 • حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […] 0

  شهادت حسین

  حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […]

  ادامه ...

 • در بعد اجتماعی امام کاظم (ع) یک مدیریت صحیح و وسیع را برای تشکل همسوی اهل بیت پدید آورده است. شیعیان را مورد توجه قرار داده، [ صفحه ۲۲۷] به […] 0

  بعد اجتماعی امام کاظم مقابل جریان سقیفه

  در بعد اجتماعی امام کاظم (ع) یک مدیریت صحیح و وسیع را برای تشکل همسوی اهل بیت پدید آورده است. شیعیان را مورد توجه قرار داده، [ صفحه ۲۲۷] به […]

  ادامه ...

 • منصور گرچه در طول مدت ده سالی که در دوران امامت موسی بن جعفر (ع) میزیست – بر اثر تدبیرها و دوراندیشیهای درست امام (ع) – بهانهای برای احضار آن […] 0

  منصور و امام کاظم

  منصور گرچه در طول مدت ده سالی که در دوران امامت موسی بن جعفر (ع) میزیست – بر اثر تدبیرها و دوراندیشیهای درست امام (ع) – بهانهای برای احضار آن […]

  ادامه ...

 • یکی از نقاط آسیب پذیر موضوعات اعتقادی، هنگام شهادت امام معصوم میباشد. هر کدام از امامان که از دنیا رحلت مینمودند، به لحاظ ناآگاهی برخی از هواداران و نیز دسیسههای […] 0

  اصلاح کج راهگی بعد از شهادت امام معصوم

  یکی از نقاط آسیب پذیر موضوعات اعتقادی، هنگام شهادت امام معصوم میباشد. هر کدام از امامان که از دنیا رحلت مینمودند، به لحاظ ناآگاهی برخی از هواداران و نیز دسیسههای […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) تشکل همسو و پیروان اهل بیت (ع) را فرهنگ سازی می نماید. بسا امامان پیش از خود شیعه بودن را به ادعا و عنوان شیعه نهادن به […] 0

  ویژگیهای شیعه در کلام امام کاظم (ع)

  امام کاظم (ع) تشکل همسو و پیروان اهل بیت (ع) را فرهنگ سازی می نماید. بسا امامان پیش از خود شیعه بودن را به ادعا و عنوان شیعه نهادن به […]

  ادامه ...

 • موسی هادی، صفات ناپسندی داشت که در راه و رفتارش مشخص بود، تا آن جا که دور و نزدیک را خشمگین ساخته و همهیمردم از او ناراحت بودند، و مادرش […] 0

  ویژگیهای هادی عباسی

  موسی هادی، صفات ناپسندی داشت که در راه و رفتارش مشخص بود، تا آن جا که دور و نزدیک را خشمگین ساخته و همهیمردم از او ناراحت بودند، و مادرش […]

  ادامه ...

 • منصور درباره شکنجه و درمانده کردن رعیت، تمام کوشش خود را به کار برده و به چپاول و غارت اموال آنان همت گمارد. تا آنجا که مورخان نقل کردهاند، همهی […] 0

  منصور و چپاول اموال

  منصور درباره شکنجه و درمانده کردن رعیت، تمام کوشش خود را به کار برده و به چپاول و غارت اموال آنان همت گمارد. تا آنجا که مورخان نقل کردهاند، همهی […]

  ادامه ...

 • چیزی که مسلم است و مورخان در آن هیچ اختلافی ندارند آن است که، بنیامیه هیچگونه خوی اسلامی نداشتند و بر همان خو وخصلتهای جاهلی خود بودند، و روح اسلام […] 0

  سیاست کفر و ظلم

  چیزی که مسلم است و مورخان در آن هیچ اختلافی ندارند آن است که، بنیامیه هیچگونه خوی اسلامی نداشتند و بر همان خو وخصلتهای جاهلی خود بودند، و روح اسلام […]

  ادامه ...