آرشیو حدیث امام کاظم تعمیر مسجد

  • نکتهای نیز قابل توجه است که منظور از تعمیر مسجد چیست؟ آبادانی مسجد به چه چیز است؟ در پاسخ این سوال میتوان دو جواب عنوان نمود.الف: منظور، احداث ساختمان و […] 0

    حدیث امام کاظم تعمیر مسجد

    نکتهای نیز قابل توجه است که منظور از تعمیر مسجد چیست؟ آبادانی مسجد به چه چیز است؟ در پاسخ این سوال میتوان دو جواب عنوان نمود.الف: منظور، احداث ساختمان و […]

    ادامه ...