آرشیو حلم و حسن خلق امام کاظم

  • امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […] 0

    حلم و حسن خلق امام کاظم

    امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […]

    ادامه ...