آرشیو سخنان قاطع امام کاظم به هارون

  • روزی امام کاظم علیه السلام وارد کاخ هارون شد، هارون پرسید: این خانه چیست؟ امام کاظم: هذه دار الفاسقین: «این خانه، سرای فاسقان است.» که قرآن می فرماید: ساصرف عن […] 0

    سخنان قاطع امام کاظم به هارون

    روزی امام کاظم علیه السلام وارد کاخ هارون شد، هارون پرسید: این خانه چیست؟ امام کاظم: هذه دار الفاسقین: «این خانه، سرای فاسقان است.» که قرآن می فرماید: ساصرف عن […]

    ادامه ...