آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • امام کاظم (ع) در منی (نزدیک مکه) بود، بانویی را دید گریه میکند و بچههایش نیز که در کنارش هستند گریه میکنند، به خاطر آن که گاوی شیرده داشتند و […] 0

  توجه امام کاظم به بینوایان

  امام کاظم (ع) در منی (نزدیک مکه) بود، بانویی را دید گریه میکند و بچههایش نیز که در کنارش هستند گریه میکنند، به خاطر آن که گاوی شیرده داشتند و […]

  ادامه ...

 • نمونه دیگری از جاذبه امام، ماجرای اثرگذاری ایشان بر عیسی بن جعفر، پسر عموی هارون و استاندار بصره است. وقتی هارون، امام را در مدینه دستگیر کرد، نخستین بار به […] 0

  خیرخواهی امام کاظم

  نمونه دیگری از جاذبه امام، ماجرای اثرگذاری ایشان بر عیسی بن جعفر، پسر عموی هارون و استاندار بصره است. وقتی هارون، امام را در مدینه دستگیر کرد، نخستین بار به […]

  ادامه ...

 • علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […] 0

  امام کاظم و کار در مزرعه

  علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) در بالاترین مرتبه زهد و بیرغبتی به دنیا و مظاهر و زخارف فریبنده آن قرار داشت و جز در حد ضرورت و تقویت بعد معنوی و روحیه […] 0

  زهد امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) در بالاترین مرتبه زهد و بیرغبتی به دنیا و مظاهر و زخارف فریبنده آن قرار داشت و جز در حد ضرورت و تقویت بعد معنوی و روحیه […]

  ادامه ...

 • ندا کنندهای در روز قیامت ندا میکند:آگاه باشید، هر که را بر خدا مزدی است برخیزد، و برنمیخیزد، مگر کسی که گذشت کرده و اصلاح بین مردم نموده باشد، پس […] 0

  اصلاح و گذشت امام کاظم

  ندا کنندهای در روز قیامت ندا میکند:آگاه باشید، هر که را بر خدا مزدی است برخیزد، و برنمیخیزد، مگر کسی که گذشت کرده و اصلاح بین مردم نموده باشد، پس […]

  ادامه ...

 • هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […] 0

  امام کاظم وارشاد گمراهان

  هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […]

  ادامه ...

 • از خدا بترس و حق را بگو، اگر چه نابودی تو در آن باشد؛ زیرا که در واقع، نجات تو در آن است.از خدا بترس و باطل را واگذار، اگر […] 0

  امام کاظم و حق گویی و باطل ستیزی

  از خدا بترس و حق را بگو، اگر چه نابودی تو در آن باشد؛ زیرا که در واقع، نجات تو در آن است.از خدا بترس و باطل را واگذار، اگر […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […] 0

  سجده شکر و استغفار بسیار امام کاظم

  هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […]

  ادامه ...

 • عیسی بن محمد بن مغیث یکی از کشاورزان با سابقه مدینه بود که ۹۰ سال از عمرش گذشته بود، او گفت: سالی صیفی کاری خوبی در اطراف مدینه نمودم، ولی […] 0

  امام کاظم و محمد بن مغیث

  عیسی بن محمد بن مغیث یکی از کشاورزان با سابقه مدینه بود که ۹۰ سال از عمرش گذشته بود، او گفت: سالی صیفی کاری خوبی در اطراف مدینه نمودم، ولی […]

  ادامه ...

 • امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […] 0

  حلم و حسن خلق امام کاظم

  امام هفتم در یکی از باغات و نخلستانهای مدینه مشغول به کار بود. شاخ و برگ اضافی درختها را میزدود و میوهها را میچید. یکی از غلامهای امام یک مقدار […]

  ادامه ...