آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […] 0

  روزه امام کاظم

  امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […]

  ادامه ...

 • در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق علیه السلام [ صفحه ۱۲۹] دشمنی می کرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و […] 0

  اخلاق نیک امام کاظم و نتیجه آن

  در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق علیه السلام [ صفحه ۱۲۹] دشمنی می کرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و […]

  ادامه ...

 • روزی امام کاظم (ع) در کنار کوچهای عبور میکرد، صدای ساز و آواز از خانهای به گوشش رسید، در همین لحظه کنیزی از آن خانه برای ریختن زباله، بیرون آمد، […] 0

  نهی از منکر امام کاظم

  روزی امام کاظم (ع) در کنار کوچهای عبور میکرد، صدای ساز و آواز از خانهای به گوشش رسید، در همین لحظه کنیزی از آن خانه برای ریختن زباله، بیرون آمد، […]

  ادامه ...

 • در مدینه شخصی از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت (ع) […] 0

  اخلاق نیک امام کاظم

  در مدینه شخصی از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت (ع) […]

  ادامه ...

 • علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […] 0

  امام کاظم و کار در مزرعه

  علی بن حمزه گوید:حضرت امام موسی بن جعفر (ع) را در مزرعه خود دیدم که به زحمت کار میکرد و بسیار عرق کرده بود. عرض کردم: « فدایت شوم! خدمتکاران […]

  ادامه ...

 • اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […] 0

  انفاق امام کاظم

  اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […]

  ادامه ...

 • حسن بن جهم می گوید: در محضر امام رضا علیه السلام بودیم، سخن از امام کاظم علیه السلام به میان آمد، امام رضا علیه السلام فرمود: با این که عقلهای […] 0

  مشورت امام کاظم با غلامان و احترام به آنها

  حسن بن جهم می گوید: در محضر امام رضا علیه السلام بودیم، سخن از امام کاظم علیه السلام به میان آمد، امام رضا علیه السلام فرمود: با این که عقلهای […]

  ادامه ...

 • ۱- سخاوت از بارزترین صفات پیشوای هفتم است، چندان که کیسههای بخشش آن حضرت ضربالمثل مردم مدینه شده بود. بخششهای امام به دشمنان نیز سرایت میکرد.۲- گرهگشایی از کار دیگران […] 0

  اخلاق اجتماعی امام کاظم

  ۱- سخاوت از بارزترین صفات پیشوای هفتم است، چندان که کیسههای بخشش آن حضرت ضربالمثل مردم مدینه شده بود. بخششهای امام به دشمنان نیز سرایت میکرد.۲- گرهگشایی از کار دیگران […]

  ادامه ...

 • ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین خود آورده است:روش و اخلاق امام موسی کاظم (ع) چنین بود که اگر کسی پشت سرحضرتش حرف زشتی میزد و بدگوئی میکرد، امام (ع) […] 0

  برخورد امام کاظم با دشمن نادان

  ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین خود آورده است:روش و اخلاق امام موسی کاظم (ع) چنین بود که اگر کسی پشت سرحضرتش حرف زشتی میزد و بدگوئی میکرد، امام (ع) […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […] 0

  بردباری و گذشت امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) کوهی از بردباری و گذشت بود. لقب «کاظم» برای آن حضرت حاکی از این خلق نیکو و نشانهی شهرت ایشان به فرو خوردن خشم و حلم است.بسیار […]

  ادامه ...