آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • قرآن مجید، انیس خلوتهای امام (ع) و همدم وی به هنگام وحشتش بود. آن را با دقت و ژرفنگری تلاوت مینمود. زیباتر از هر کسی تلاوت میکرد، و هنگام خواندن […] 0

  قرآن تلاوت کردن امام کاظم

  قرآن مجید، انیس خلوتهای امام (ع) و همدم وی به هنگام وحشتش بود. آن را با دقت و ژرفنگری تلاوت مینمود. زیباتر از هر کسی تلاوت میکرد، و هنگام خواندن […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر میگوید: همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از پشت […] 0

  سجده شکر و استغفار بسیار امام کاظم

  هشام بن احمر میگوید: همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از پشت […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) مانند بادیهنشینان لباس میپوشید. ابن خلدون [۱] و دیگران، هدف ایشان را از اینگونه لباس پوشیدن، ساده زیستی و پرهیز از خوی اشرافی گری و استکباری دانستهاند.به […] 0

  زهد و ساده زیستی امام کاظم

  امام کاظم (ع) مانند بادیهنشینان لباس میپوشید. ابن خلدون [۱] و دیگران، هدف ایشان را از اینگونه لباس پوشیدن، ساده زیستی و پرهیز از خوی اشرافی گری و استکباری دانستهاند.به […]

  ادامه ...

 • نمونه دیگری از جاذبه امام، ماجرای اثرگذاری ایشان بر عیسی بن جعفر، پسر عموی هارون و استاندار بصره است. وقتی هارون، امام را در مدینه دستگیر کرد، نخستین بار به […] 0

  خیرخواهی امام کاظم

  نمونه دیگری از جاذبه امام، ماجرای اثرگذاری ایشان بر عیسی بن جعفر، پسر عموی هارون و استاندار بصره است. وقتی هارون، امام را در مدینه دستگیر کرد، نخستین بار به […]

  ادامه ...

 • در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی مینمود، چند […] 0

  اخلاق نیک امام کاظم

  در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی مینمود، چند […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […] 0

  سجده شکر و استغفار بسیار امام کاظم

  هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […]

  ادامه ...

 • روایت شده: آن حضرت، نماز شب را می خواند، و آن را به نماز صبح متصل می کرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به […] 0

  سجده های طولانی امام کاظم

  روایت شده: آن حضرت، نماز شب را می خواند، و آن را به نماز صبح متصل می کرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به […]

  ادامه ...

 • ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین خود آورده است:روش و اخلاق امام موسی کاظم (ع) چنین بود که اگر کسی پشت سرحضرتش حرف زشتی میزد و بدگوئی میکرد، امام (ع) […] 0

  برخورد امام کاظم با دشمن نادان

  ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین خود آورده است:روش و اخلاق امام موسی کاظم (ع) چنین بود که اگر کسی پشت سرحضرتش حرف زشتی میزد و بدگوئی میکرد، امام (ع) […]

  ادامه ...

 • براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام کاظم (ع) همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تمام احساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان […] 0

  نماز امام کاظم

  براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام کاظم (ع) همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تمام احساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) در منی (نزدیک مکه) بود، بانویی را دید گریه میکند و بچههایش نیز که در کنارش هستند گریه میکنند، به خاطر آن که گاوی شیرده داشتند و […] 0

  توجه امام کاظم به بینوایان

  امام کاظم (ع) در منی (نزدیک مکه) بود، بانویی را دید گریه میکند و بچههایش نیز که در کنارش هستند گریه میکنند، به خاطر آن که گاوی شیرده داشتند و […]

  ادامه ...