آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • سیاری از عالمان اهل سنت، همچون ابوحاتم رازی، ابن تیمیه، ذهبی و دیگران درباره ایشان گفتهاند: «او ثقه، صدوق و امین بود.» [۱] صیغه مبالغه «صدوق» گویای آن است که […] 0

  راستگویی امام کاظم

  سیاری از عالمان اهل سنت، همچون ابوحاتم رازی، ابن تیمیه، ذهبی و دیگران درباره ایشان گفتهاند: «او ثقه، صدوق و امین بود.» [۱] صیغه مبالغه «صدوق» گویای آن است که […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […] 0

  سجده شکر و استغفار بسیار امام کاظم

  هشام بن احمر می گوید: همراه امام کاظم علیه السلام بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود و با هم در خارج شهر مدینه حرکت می کردیم، [ صفحه ۱۲۱] […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام سخاوت عجیبی داشت، و اگر ثروتی به دستش [ صفحه ۱۳۳] می آمد، آن را به طور فراوان بین نیازمندان تقسیم می کرد، کیسه های پولی […] 0

  سخاوت و کرم امام کاظم

  امام کاظم علیه السلام سخاوت عجیبی داشت، و اگر ثروتی به دستش [ صفحه ۱۳۳] می آمد، آن را به طور فراوان بین نیازمندان تقسیم می کرد، کیسه های پولی […]

  ادامه ...

 • اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […] 0

  انفاق امام کاظم

  اندیشه امام کاظم (ع) در مورد انفاق در راه خدا این گونه است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. [۱] «هر کس یقین به جایگزینی داشته باشد نیکو بخشش میکند.» هنگامی […]

  ادامه ...

 • آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […] 0

  گذشت امام کاظم

  آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی […]

  ادامه ...

 • محدثین و مورخین حکایت کرده اند:روزی امام موسی بن جعفر (ع) در حالی که سوار بر الاغی بود، وارد دربار خلیفه شد و دربان با عزت و احترام با حضرت […] 0

  برخورد متفاوت امام کاظم با افراد

  محدثین و مورخین حکایت کرده اند:روزی امام موسی بن جعفر (ع) در حالی که سوار بر الاغی بود، وارد دربار خلیفه شد و دربان با عزت و احترام با حضرت […]

  ادامه ...

 • محمد بن عبدالله بکری میگوید: «برای گرفتن طلب خود به مدینه رفتم، ولی از دستیابی به مقصود درمانده شدم [و چون به شدت نیازمند بودم]، با خود گفتم بهتر است […] 0

  بخشش امام کاظم

  محمد بن عبدالله بکری میگوید: «برای گرفتن طلب خود به مدینه رفتم، ولی از دستیابی به مقصود درمانده شدم [و چون به شدت نیازمند بودم]، با خود گفتم بهتر است […]

  ادامه ...

 • کاری نبود که محبوب خدا و مورد رضایت او باشد، مگر این که امام (ع) از روی میل و اخلاص آن را انجام میداد، از آن جمله حج خانه خدا […] 0

  حج امام کاظم

  کاری نبود که محبوب خدا و مورد رضایت او باشد، مگر این که امام (ع) از روی میل و اخلاص آن را انجام میداد، از آن جمله حج خانه خدا […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) نسبت به همه مردم، مهربان و دلسوز بود و در رفع نیازمندیها و مشکلات آنان میکوشید، هیچ کس بدان حضرت روی نمیآورد مگر آن که خوشحال و […] 0

  امام کاظم و گره گشایی از کار دیگران

  پیشوای هفتم (ع) نسبت به همه مردم، مهربان و دلسوز بود و در رفع نیازمندیها و مشکلات آنان میکوشید، هیچ کس بدان حضرت روی نمیآورد مگر آن که خوشحال و […]

  ادامه ...

 • روایت شده: آن حضرت، نماز شب را می خواند، و آن را به نماز صبح متصل می کرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به […] 0

  سجده های طولانی امام کاظم

  روایت شده: آن حضرت، نماز شب را می خواند، و آن را به نماز صبح متصل می کرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به […]

  ادامه ...