آرشیو سیره عملی و رفتاری

 • انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا اینما کنت؛ [۱] […] 0

  امام کاظم مظهر خیر

  انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا اینما کنت؛ [۱] […]

  ادامه ...

 • شخصی به نام موفق مداینی گوید:روزی حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر علیهما السلام، جد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود. جدم گفت: چون موقع صرف غذا فرا رسید و […] 0

  ضرورت سبزی همراه غذای امام کاظم

  شخصی به نام موفق مداینی گوید:روزی حضرت ابوالحسن، امام موسی بن جعفر علیهما السلام، جد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود. جدم گفت: چون موقع صرف غذا فرا رسید و […]

  ادامه ...

 • در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی مینمود، چند […] 0

  اخلاق نیک امام کاظم

  در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی مینمود، چند […]

  ادامه ...

 • روزی هارون با ربیع دربان، به پشت بام زندان آمدند، هارون از سوراخ بام زندان به داخل زندان نگاه کرد و گفت: «این جامه چیست که هر روز در اینجا […] 0

  سجده های طولانی امام کاظم در زندان

  روزی هارون با ربیع دربان، به پشت بام زندان آمدند، هارون از سوراخ بام زندان به داخل زندان نگاه کرد و گفت: «این جامه چیست که هر روز در اینجا […]

  ادامه ...

 • خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […] 0

  بردباری و شکیبایی امام کاظم

  خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […]

  ادامه ...

 • جود و سخاوت، از بارزترین صفات پیشوای هفتم (ع) بود. آن گرامی امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی به دست آورده بود، در اختیار نیازمندان میگذاشت؛ […] 0

  جود و بخشش امام کاظم

  جود و سخاوت، از بارزترین صفات پیشوای هفتم (ع) بود. آن گرامی امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی به دست آورده بود، در اختیار نیازمندان میگذاشت؛ […]

  ادامه ...

 • خطیب بغدادی درباره رفتار امام در جذب مخالفان خود از راه احسان و گذشت می نویسد: «او بسیار بخشنده و پرگذشت بود. به کسانی که آزردهاش میکردند، کیسهای شامل هزار […] 0

  احسان امام کاظم

  خطیب بغدادی درباره رفتار امام در جذب مخالفان خود از راه احسان و گذشت می نویسد: «او بسیار بخشنده و پرگذشت بود. به کسانی که آزردهاش میکردند، کیسهای شامل هزار […]

  ادامه ...

 • همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […] 0

  قرآن خواندن امام کاظم

  همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […]

  ادامه ...

 • امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […] 0

  روزه امام کاظم

  امام (ع) بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود، بخصوص از آن وقتی که هارون او را […]

  ادامه ...

 • هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […] 0

  امام کاظم وارشاد گمراهان

  هدایت و ارشاد به سوی حق و طریق صواب از مهمترین امور اصلاحی است که امام (ع) بدان توجه داشت و مورخین در این مورد داستانها نوشتهاند از جملهی کسانی […]

  ادامه ...