آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا برای برآورده شدن حاجات 1