آرشیو مناظره های امام کاظم با خلفاء

  • اختصاص- ص ۵۴- محمّد بن زبرقان دامغانی گفت: موسی بن جعفر فرمود:وقتی مرا پیش هارون الرشید بردند سلام کردم جواب نداد بسیار خشمگین بود.نامهای پیش من انداخته گفت: بخوان، نامه […] 0

    مناظره های امام کاظم با خلفاء

    اختصاص- ص ۵۴- محمّد بن زبرقان دامغانی گفت: موسی بن جعفر فرمود:وقتی مرا پیش هارون الرشید بردند سلام کردم جواب نداد بسیار خشمگین بود.نامهای پیش من انداخته گفت: بخوان، نامه […]

    ادامه ...