آرشیو موسی بن جعفرحوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

 • صفحه ۲۰۳ از ۲۷۲گروهی از بزرگان فقهای اسلام بر منصور – هنگامی که زمام خلافت را به دست گرفت – وارد شدند و مجلس بسیار باشکوه ومهم بود، منصور روی […] 0

  ابن ابی ذئب در مقابل منصور

  صفحه ۲۰۳ از ۲۷۲گروهی از بزرگان فقهای اسلام بر منصور – هنگامی که زمام خلافت را به دست گرفت – وارد شدند و مجلس بسیار باشکوه ومهم بود، منصور روی […]

  ادامه ...

 • ظاهرا مقصود از مؤمن در این جا، مرحلهی نازل و اولیهی از ایمان و به عبارتی معنی لغوی آن است یعنی کسی که – هرچند به زبان– شهادتین را بگوید. […] 0

  نبش قبور مؤمنان

  ظاهرا مقصود از مؤمن در این جا، مرحلهی نازل و اولیهی از ایمان و به عبارتی معنی لغوی آن است یعنی کسی که – هرچند به زبان– شهادتین را بگوید. […]

  ادامه ...

 • سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […] 0

  ظلم بنی امیه بر مردم غیر عرب

  سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […]

  ادامه ...

 • منصور هیچگونه سابقه ی کاری، و یا اثری برجسته و نیک نداشته، تا شایسته خلافتی باشد که مهمترین مقام در اسلام است و او هیچویژگی انسانی و یا صفت والایی […] 0

  امام در دوران منصور

  منصور هیچگونه سابقه ی کاری، و یا اثری برجسته و نیک نداشته، تا شایسته خلافتی باشد که مهمترین مقام در اسلام است و او هیچویژگی انسانی و یا صفت والایی […]

  ادامه ...

 • سفاح بیمار شد و چند روز در آن حال ماند تا بدترین و سختترین رنجها را بکشد، در پی همان بیماری از دنیا رفت. وقتی کهبیماریاش سنگین شد و مرضش […] 0

  مرگ سفاح

  سفاح بیمار شد و چند روز در آن حال ماند تا بدترین و سختترین رنجها را بکشد، در پی همان بیماری از دنیا رفت. وقتی کهبیماریاش سنگین شد و مرضش […]

  ادامه ...

 • در پشت در بارگاه تو کمترین عملی مطابق » : منصور با عمرو بن عبید [ ۷۴۴ ] ملاقاتی داشت، عمرو، با تمام جرأت و تصمیم، گفتقرآن و سنت پیامبر […] 0

  عمرو بن عبید در مقابل منصور

  در پشت در بارگاه تو کمترین عملی مطابق » : منصور با عمرو بن عبید [ ۷۴۴ ] ملاقاتی داشت، عمرو، با تمام جرأت و تصمیم، گفتقرآن و سنت پیامبر […]

  ادامه ...

 • اما خصایصی که منصور معروف به آنها بوده و از ارکان شخصیت و از ذاتیات وی بودهاند به شرح ذیل میباشند:بخلاز چیزهایی که تردیدی در آن نیست این است که […] 0

  بخل منصور

  اما خصایصی که منصور معروف به آنها بوده و از ارکان شخصیت و از ذاتیات وی بودهاند به شرح ذیل میباشند:بخلاز چیزهایی که تردیدی در آن نیست این است که […]

  ادامه ...

 • همین که جهان شیعه، به سوک رهبر بزرگ روحانی خود، امام صادق [ صفحه ۴۷۱ ] علیه السلام نشست پس از وی به فرزندش امامموسی علیه السلام مراجعه کرد و […] 0

  رجوع شیعه به امام کاظم علیه السلام

  همین که جهان شیعه، به سوک رهبر بزرگ روحانی خود، امام صادق [ صفحه ۴۷۱ ] علیه السلام نشست پس از وی به فرزندش امامموسی علیه السلام مراجعه کرد و […]

  ادامه ...

 • نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […] 0

  نهضتهای محلی

  نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […]

  ادامه ...

 • منصور به عمویش عبدالله بن علی امان داد که اگر نزد او برود، او دست به خون وی آلوده نخواهد کرد، اما او به عهد خود وفانکرد، ولیعهد خویش – […] 0

  منصور و قتل عمویش عبدالله بن علی

  منصور به عمویش عبدالله بن علی امان داد که اگر نزد او برود، او دست به خون وی آلوده نخواهد کرد، اما او به عهد خود وفانکرد، ولیعهد خویش – […]

  ادامه ...