آرشیو موسی بن جعفرحوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

 • ترس و نگرانی، عمومی شد و آشوبها به همه جای عالم اسلام گسترش یافت. ترس و دلهره از طرف حکومت موجود، بر او سایهافکند. شاعر معروف حارث ابنعبدالله جعدی، آن […] 0

  نگرانی عمومی در دوران بنی امیه

  ترس و نگرانی، عمومی شد و آشوبها به همه جای عالم اسلام گسترش یافت. ترس و دلهره از طرف حکومت موجود، بر او سایهافکند. شاعر معروف حارث ابنعبدالله جعدی، آن […]

  ادامه ...

 • سرهای آزادمردان پاک را، به نزد طاغوت زمان هادی فرستادند و به همراه آن سرهای مقدس اسیرانی بودند که به طناب و زنجیربسته، و در دست و پایشان غل و […] 0

  ورود اسرا به دربار هادی

  سرهای آزادمردان پاک را، به نزد طاغوت زمان هادی فرستادند و به همراه آن سرهای مقدس اسیرانی بودند که به طناب و زنجیربسته، و در دست و پایشان غل و […]

  ادامه ...

 • براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […] 0

  سخن ابن ساعی

  براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […]

  ادامه ...

 • حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […] 0

  شهادت حسین

  حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […]

  ادامه ...

 • مهدی، اموال زیادی را در راه نکوهش اهل بیت و کاستن مقام ایشان صرف کرد. گروهی از شعرای جیرهخوار وقتی که فهمیدندوسیلهی پیشرفت آنها نکوهیدن اهل بیت و زیادهروی در […] 0

  معدی عباسی و صرف اموال در راه نکوهش علویان

  مهدی، اموال زیادی را در راه نکوهش اهل بیت و کاستن مقام ایشان صرف کرد. گروهی از شعرای جیرهخوار وقتی که فهمیدندوسیلهی پیشرفت آنها نکوهیدن اهل بیت و زیادهروی در […]

  ادامه ...

 • سفیان ثوری [ ۷۳۶ ] ، بر منصور وارد شد، و همین که در جای خود آرام گرفت، با تمام گستاخی و جرأت رو به منصور کرد واز خدا بترس! […] 0

  سفیان ثوری در مقابل منصور

  سفیان ثوری [ ۷۳۶ ] ، بر منصور وارد شد، و همین که در جای خود آرام گرفت، با تمام گستاخی و جرأت رو به منصور کرد واز خدا بترس! […]

  ادامه ...

 • محمد بن عبدالله بن حسن، از جمله بزرگان علویان در علم، فقاهت، شجاعت و سخاوت بود و در خود تمام فضیلتهای موروثی واکتسابی را جمع آورده بود، و از آن […] 0

  نهضت با برکت محمد بن عبدالله بن حسن

  محمد بن عبدالله بن حسن، از جمله بزرگان علویان در علم، فقاهت، شجاعت و سخاوت بود و در خود تمام فضیلتهای موروثی واکتسابی را جمع آورده بود، و از آن […]

  ادامه ...

 • نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […] 0

  نهضتهای محلی

  نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […]

  ادامه ...

 • در پشت در بارگاه تو کمترین عملی مطابق » : منصور با عمرو بن عبید [ ۷۴۴ ] ملاقاتی داشت، عمرو، با تمام جرأت و تصمیم، گفتقرآن و سنت پیامبر […] 0

  عمرو بن عبید در مقابل منصور

  در پشت در بارگاه تو کمترین عملی مطابق » : منصور با عمرو بن عبید [ ۷۴۴ ] ملاقاتی داشت، عمرو، با تمام جرأت و تصمیم، گفتقرآن و سنت پیامبر […]

  ادامه ...

 • موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […] 0

  موضع امام صادق علیه السلام با علویان

  موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […]

  ادامه ...