آرشیو موسی بن جعفرحوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

 • سفیان ثوری [ ۷۳۶ ] ، بر منصور وارد شد، و همین که در جای خود آرام گرفت، با تمام گستاخی و جرأت رو به منصور کرد واز خدا بترس! […] 0

  سفیان ثوری در مقابل منصور

  سفیان ثوری [ ۷۳۶ ] ، بر منصور وارد شد، و همین که در جای خود آرام گرفت، با تمام گستاخی و جرأت رو به منصور کرد واز خدا بترس! […]

  ادامه ...

 • منصور درباره شکنجه و درمانده کردن رعیت، تمام کوشش خود را به کار برده و به چپاول و غارت اموال آنان همت گمارد. تا آنجا که مورخان نقل کردهاند، همهی […] 0

  منصور و چپاول اموال

  منصور درباره شکنجه و درمانده کردن رعیت، تمام کوشش خود را به کار برده و به چپاول و غارت اموال آنان همت گمارد. تا آنجا که مورخان نقل کردهاند، همهی […]

  ادامه ...

 • پس از این که ابومسلم به عنوان سپهسالار، از طرف بنیعباس تعیین شد، فوری به سمت خراسان حرکت کرد، تا طرفداران و حامیانرا به صحنهی جنگ رهبری کند، تا کار […] 0

  ابومسلم در خراسان

  پس از این که ابومسلم به عنوان سپهسالار، از طرف بنیعباس تعیین شد، فوری به سمت خراسان حرکت کرد، تا طرفداران و حامیانرا به صحنهی جنگ رهبری کند، تا کار […]

  ادامه ...

 • خونریزی و ترور از عوامل لذتبخش برای منصور بوده و براستی که او بیش از هر چیز از خونریزی لذت میبرد و در این راه باتمام سنگدلی و ستمگری تا […] 0

  خونریزی منصور

  خونریزی و ترور از عوامل لذتبخش برای منصور بوده و براستی که او بیش از هر چیز از خونریزی لذت میبرد و در این راه باتمام سنگدلی و ستمگری تا […]

  ادامه ...

 • منصور تصمیم گرفت به سفر مکه برود، و معتقد بود که در این سفر از بین میرود، و در میان امواجی از خیالات و افکار دست و پامن در ماه […] 0

  هلاکت منصور

  منصور تصمیم گرفت به سفر مکه برود، و معتقد بود که در این سفر از بین میرود، و در میان امواجی از خیالات و افکار دست و پامن در ماه […]

  ادامه ...

 • سلطه های اموی، نسبت به تنگنا گذاشتن و در فشار قرار دادن رعیت، توجه خاصی داشتند تمام نیرو و امکانات اقتصادی را از آنهاسلب کردند، به خاطر آن که، مالیاتهایی […] 0

  بنی امیه و مالیاتهای اضافی

  سلطه های اموی، نسبت به تنگنا گذاشتن و در فشار قرار دادن رعیت، توجه خاصی داشتند تمام نیرو و امکانات اقتصادی را از آنهاسلب کردند، به خاطر آن که، مالیاتهایی […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام در زمان منصور، به تمام انواع گرفتاریها و رنجها مبتلا شد، او شاهد سختیها و گرفتاریهای مسلمانان و انواعسرکوبی و شکنجه های علویان بود، و سالم […] 0

  امام صادق علیه السلام شخصیتی جاودانه

  امام صادق علیه السلام در زمان منصور، به تمام انواع گرفتاریها و رنجها مبتلا شد، او شاهد سختیها و گرفتاریهای مسلمانان و انواعسرکوبی و شکنجه های علویان بود، و سالم […]

  ادامه ...

 • به خاطر سنگینی مالیاتها، کشاورزان ناتوان تصمیم گرفتند تا از اراضی خود دست بکشند و برخی از آنها به این روش پناه بردندکه املاکشان را به نام یکی از شخصیتهای […] 0

  دست برداشتن مردم از املاکشان

  به خاطر سنگینی مالیاتها، کشاورزان ناتوان تصمیم گرفتند تا از اراضی خود دست بکشند و برخی از آنها به این روش پناه بردندکه املاکشان را به نام یکی از شخصیتهای […]

  ادامه ...

 • براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […] 0

  سخن ابن ساعی

  براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […]

  ادامه ...

 • مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […] 0

  انگیزه ی نهضت حسین

  مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […]

  ادامه ...