آرشیو موضع گیری شفاف امام کاظم

  • امام همام با این موقعیت بزرگ اجتماعیاش و با این سجایایی که در وی مستقر می باشد، در برابر عباسیان شفاف موضعگیری میکند. اندیشه شفاف امام کاظم (ع) در مورد […] 0

    موضع گیری شفاف امام کاظم

    امام همام با این موقعیت بزرگ اجتماعیاش و با این سجایایی که در وی مستقر می باشد، در برابر عباسیان شفاف موضعگیری میکند. اندیشه شفاف امام کاظم (ع) در مورد […]

    ادامه ...